Wtorek, 26. Marzec 2019

Ochrona Danych Osobowych - RODO

Informacja o RODO

 

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Sportu działając w obszarze zgodności prawnej i doceniając znaczenie ochrony danych osobowych powołał funkcję Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez Centralny Ośrodek Sportu mogą Państwo kontaktować się:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@cos.pl,
 • pisemnie na adres: Centralny Ośrodek Sportu ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Małgorzata Michniewicz:


JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Centralny Ośrodek Sportu.  Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Centralnym Ośrodku Sportu. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

 • Prawa dostępu do danych osobowych,
 • Prawa do ich sprostowania,
 • Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.


JAKI JEST TRYB PROCEDOWANIA PAŃSTWA WNIOSKU?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem skrzynki e-mail lub drogą pocztową. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. W związku z tym konieczne jest podanie danych kontaktowych na jakie chcielibyście Państwo otrzymać odpowiedź. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc, o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli okaże się to możliwe i nie zostanie wskazana inna forma. Pragniemy zaznaczyć, że ta forma minimalizuje również negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.


KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Łazienkowskiej 6a 00-449 Warszawa.

Centralny Ośrodek Sportu (dalej: COS) przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z COS, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b). W tym przypadku dane te będziemy przetwarzać przez 6 lat, ze względu na wymagania Ustawy o rachunkowości.
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c). W tym przypadku czas przechowywania Państwa danych jest podyktowany konkretnymi wymogami prawnymi.
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz obiektom znajdującym się w dyspozycji COS (Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Art. 5a.). Dane przetwarzamy maksymalnie przez 30 dni od czasu ich zebrania.
 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a). W takiej sytuacji dane przetwarzamy do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

 

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 1279